Sekotāji

svētdiena, 2015. gada 3. maijs

Radioelektroniskā cīņa-IV.

 Informācija par Krievijas radīto REP draudu efektivitāti un veidolu ir rodama vairāku avotu starprindēs. Piemēram ,ASV sākot no 2004 gada veic REP jomā eksperimentālas mācības kuru uzmanības centrā atrodas Krievijas sauzemes izstrādnēs ietertie principi. Setelītsakaru līniju ievainojamība ir nopietna civilās un militārās drošibas problēma. Par to liecina to drošībai veltītie izpētes darbi. Ilustrācijai , šodien no 80% līdz 90% militārām operācijām nepieciešamo datu straumējuma notiek caur civiliem sakaru pavadoņiem. Iemesli kapeic tiek izmantota civilo pavadoņu infrastruktūra ir lētāka eksploatācijā. Izskaidrojas ar civilā patēriņa apjomu, kanālu tarifi. Ieskats. Civilais tirgus piedāvā cenā izdevīgāku retranslātoru resursu. ASV militārai mērķnozīmei specializēts, ģeosinhronās orbiītas pavadonis AEHF** izmaksas svārtās no 850 milj.$ līdz 1,3 Miljardiem $.!! Mērķuzdevums, nodrošināt kosmisko izlūkošanas sensoru ģenerēto sevišķi lielu datu straumējuma nogādi adresātam. Atzīmei, militārās nozīmes AEHF pavadonī 75% komplektējošo daļu veido civilajā pavadoņbūvē gatavie- ''off-the-shelf'' elementi ,bet  atlikumu veido speciāli orbitās pozicionēšanas-korekcijas dzinēji un to degviela. Tehniski, civilā resursa izmantošanas blaknes ir kanālu ''mazāka'' traucējumu noturība. Laikmeta elpa, platjoslu sakaru koncepcijai aizstājot šaurjoslu saistas ar trūkumiem. Sakaru pavadoņbūve ir cieši saitīta ar antenu tehnikas attīstību- PESA/AESA. Platjoslu koncepcija saitas ar PESA un turpmāk ar AESA antenu pielietojumu. Katra no tehnaloģijām sniedz atbilstošas priekšrocības kā arī trūkumus.Kā pierādijums''varbūtējā pretinieka'' nolūkiem kalpo ASV izvērstie pretdarbības sakaru-MZP. Augstākā līmeņa specializētu militāro sakaru pavadoņu ASVgrupējums Milstar-I/II un to funkciju pārņēmēji AEHF aprobežojas ar 3-4 vienībām. Pateicoties ģeosinhronai orbītai katrs no 3 MZP pārklāj -33% zemes virsmas.

                                                     
ASV Kosmosā izvērstie REP pavadoņi: Conter Communication System(CCS)  paredzēti pretinieka kosmisko sakaru, izlūkošanas un navigācijas  signālu sistēmu slāpēšanai. Tehniski komplicētākie REP pavadoņi veidoti pēc ''izlūkot-lokalizēt-apspiest'' principiem. Tie ir salīdzināmi ar ASV Flotes avionešu REP specializēto EF/A-18''Growler'' un darbojas vienotā kaujas tīklā. Veicamie uzdevumi ir identiski, bet atšķiras telpas aptvēriens un līdz ar to iegūtais gala efekts. Aviācijas veicamie mērķi saistas ar lokāliem taktiskā līmeņa uzdevumiem, apspiest un satriekt pretinieka informatīvos sensorus ,sakaru-vadības līnijas, veikt to maldināšanu.

                                                    Militārās mērķnozimes-sakaru MZP

 Kosmosā izvērsto REP MZP iedarbes efekts bloķē vai dezorganizē pretinieka  stratēģisko sakaru sitēmu. Pretinieks var zaudēt attālinātu grupējumu pārvaldes iespēju. Pretdarbība datu kanāliem ierobežo piekļuvi kosmisko sensoru iegūtiem laikā jūtīgiem* izlūkdatiem.Kosmisko izlūkdatu un sakaru kanālu bloķēšana vai degradēšana padara neiespējamu vairāku modernu ieroču pielietošanu. Tātad, pretinieka kosmiskais  REP elements ir vērsts uz tīklā bāzetas karadarbības koncepcijas neitralizāciju. ASV izvērstie CCS pavadoņi primāri vērsti pretdarboties Krievijas  izvērsto traucētāju sistēmai, tās enerģētiko neitralizāciju. Jaņem vērā Krievijas ierobežotās tehnaloģiskās iespējas. Tehniskie ierobežojumi neļauj tai izvēst pastāvīgu smagsvara -ģeosinhrono kosmisko REP floti. Pretdarbība koncentrējas uz darbību vidējā un zemām orbitām.  Vidējo orbītu aplī pozicionējas MZP ''klusētāji'' potencionālie REP.   To neitralizācijai ir vērsta ASV- CCS sistēma. Neatņemams krīzes scenārija elements ir zemorbitālie REP MZP.  Priekšrocības, izvēršanas ātrums* nelieli gabarīti, svars un niecīgās izmaksas. Ļauj izvērst nepieciešamā skaita un energo blīvuma REP spietu. Mīnusi, nelielie gabarīti un orbītas augstms rada nelielu darbības ilgumu. Autors, REP pavadoņi specializētu mērķuzdevumu veikšanai ir tehniski vienkāršāki. Zemorbitālās REP koncepcijas militārās priekrocības saistas ar orbītas pieejamību viegliem nesējiem. Ļaujot speciālo kravu preventīvi izvērst uz atsevišķām SnBRZ un SBR*. Iiegūtās priekšrocības, krīzes posmā orbītā tiek operatīvi izvērsts REP MZP grupējums-spiets. Tehniski, katras SBR un KnR* kravu veidojot no 8-12-16 un vairāk lieliem MZP/REP klāsteriem. Salīdzinoši īsā laika posmā zemā orbītā var tikt izvērsts līdz 600 REP spieta klāsteris. Skaita radīts selektīvs pretdarbības-vairogs-lauks tiek vērsts uz GPS apraides un sakaru kanālu degradāciju. Panāktais efekts, sastopot ilgstošas iedarbes* vairoga lauku izraisa MZP energopotencionāla liesināšanu pretdarbības caursišanai, ierosina datu straumējuma pārdali brīvā sektora meklējumos. Galarezultātā iespaido saņemto datu kvalitāti un to laika aktualitāti. Panākot galveno, laika aizturi. Pretiniekam izvēršaot komplekso 3 līmeņu REP* datu kanālu apraide teik būtiski degradēta.**Vidējo orbitu izvērstie  REP MZP paredzēti pretinieka sakaru līniju '' izliktā šķēršļa'' bloķēšanai. Pastāvošo draudu ietekmē vērojama tendence, militāriem un civiliem  MZP veidojot dublēto kosmisko datu apmaiņas tīklu. Redzam ka nākotne ir spieta organizātoriskā struktūrā ! Sadursme: Spiets pret Spietu.  Tendence, datu apmaiņas starposmā paralēli izmantojot lāzeru optisko spektru.
        
AEHF** -pavadonis tiek būvēts pēc  avionešu -superkoncepcijas ar atbilstošām izmaksām.Tehnaloģija ļauj iespēju un atbilstoši izmaksu variāciju,  Iespējās  kompaktāks mazāks izmksās svārstās 300-400milj.$
Laikā jūtīgiem*-mērķi kuri ir mobili ,pustacionāri. To atklāšana,pavadīšana un satriekšana ir prioritāra. MZP radiolokācijas ģenerēto mērķa ģeotelpisko datu straumējums uz komandcentru ,ieroč nesēju-IP un raidāmo IP-ieroci(spārnotā raķete) saitas ar reāllaika ''personālām'' zīmuļ* līnijām.
Zīmuļ*- ekstremāli šaura, mikroviļņu lāzer līnija ko nodrošina MZP izvērstās PESA un AESA antenas.
ātrums*-ģeosinhronās orbītas 34.000-36.000km sasniegšanai tiek patērēts 100 d/n !
SnBRZ*-Stratēģiskās nozīmes Balistisko Raķešu Zemūdenes.
SBR*-Stratēģiskās Balistiskās Raķetes.
katras SBR un KnR*- KnR -Kosmiskā nesēj Raķete. Krīzes situācijā laiks ļauj izmantot KnR rīcībai ''gatavā resura'' izvēršanai. KnR aktivizācijas laiks -3 d/n , militāri ātrāsreakcijas izvēršana-5 min.
3 līmeņa REP*-sauzemes-jūrā,gaisā* un kosmosā.  Preventīvi ,sauzemes-jūras un gaisa REP sistēmām ir energopotencionāla pārākums.
Būtiski degradēta**- ja runa iet par autonomu karadarbības teātri. Sakaru pavadoņu nestie tīkla principi ļauj pārdalīt informācijas plūsmu uz pretdarbībai mazāk sakarto rajonu, tas ir kur darbojas pretinieka 1 līmenis. Pretiniekam iztrūkstot ģeostacionārām REP platformām pretspēlētāja kosmiskā tīkla darbība ir ierobežoti degradējama atseviškos interešu rajonos..
Gaisā* - REP megaplatformas apgādātas ar sevišķi lielām PESA/ AESA antenām (Tu-204/IL-96),


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana